Cieszyński portal sportowy - skat

Cieszyńska Rada Sportu
Regulamin Cieszyńskiej Rady Sportu

Regulamin Rady Sportu

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.489.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 października 2020 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.318.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 maja 2019 roku

 

Regulamin działania Cieszyńskiej Rady Sportu

 

§1 

1. Cieszyńska Rada Sportu (zwana dalej Radą) obraduje na posiedzeniach zwołanych stosownie do potrzeb, wynikających ze spraw przedkładanych przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
2. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Burmistrz Miasta Cieszyna.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
5. W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Przewodniczącego lub Burmistrza Miasta Cieszyna, mogą brać udział inne osoby, którym nie przysługuje prawo do głosu w trakcie głosowań członków Rady.
6. Na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna lub pięciu członków Rady przeprowadza się głosowanie w sprawie ewentualnego wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

 


§ 2

1. Wszelkie sprawy wymagające opinii Rady są rozpatrywane na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Burmistrz Miasta Cieszyna, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, działający z upoważnienia Przewodniczącego Rady.
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady oraz Burmistrzowi Miasta Cieszyna co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia telefonicznie lub za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
4. Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady, posiedzenie prowadzi inny członek Rady wskazany przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
5. Wszystkie posiedzenia są protokołowane. Protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.
6. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu decyduje głos osoby prowadzącej posiedzenie.
7. Każdy z członków głównych Rady posiada jeden głos z zastrzeżeniem ust. 7.
8. W przypadku nieobecności członka głównego może go zastąpić członek - zastępca.
9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Rada może odbywać posiedzenia, wyrażać opinie lub podejmować inne działania właściwe dla Rady, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
10. Zdalny tryb, o którym mowa w ust. 9, zarządza Burmistrz Miasta Cieszyna lub Przewodniczący Rady.
11. Rozstrzygnięcia, wnioski i opinie Rady przekazywane są Burmistrzowi Miasta Cieszyna w terminie 7 dni od zakończenia posiedzenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem platform elektronicznych (eUrząd, ePUAP, SEKAP, itp.).

 


§ 3

Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady zabezpiecza Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 

Zarządzenie Nr 0050.318.2019 w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Cieszyńskiej Rady Sportu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

menu